STATUTI I SHOQATËS NË SHQIPE DHE GJUHËN GJERMANE

 

Statuti i plotsum në kuvendin e tretë me 30 Mars 2013 në gjuhën shqipe

             SHOQATA HUMANITARE E                                 LUGINËS SË PRESHEVËS

               (SHHLP)  PËR ZVICËR

 

                         S T A T U T I

 

Neni 1.SHHLP është shoqatë e panvarur Juridike që mbështetet në kodin civil Zvicerian.

Neni 60-të dhe Neneve tjera përcjellëse,për formimin dhe themelimin e Shoqatave në Zvicër në bazë

vullnetare të bashkëatëdhetarëve që punojnë dhe veprojnë jashtë vendlindjes.

Neni 2.Shoqata u themelua për qëllime humanitare për të mbështetur: 

          a. Invalidët e luftës

          b. Familjet e dëshmorëve

          c. Fëmijët jetimë të dëshmorëve me ndihma finansiare dhe ndihma tjera.

Neni 3.SHHLP, angazhohet për mardhënje të mira me të gjithë bashkëatdhetarët jashtë vendlindjes

dhe bashkëpunon me çdo subjekt dhe shoqatë ,që vepronë për interesa humanitare. 

Neni 4.Për realizimin e këtyre qëllimeve , Shoqata bazohet në pagesën e antarsisë dhe nga dhënja e

ndihmave vullnetare të bashkëatdhetarëve. 

Neni 5.Antar i shoqatës mund të bëhet çdo bashkëatdhetarë (shqipëtar) që pranon statutin dhe

rregulloren e shoqatës SHHLP-së dhe paguanë rregullisht antarsinë vjetore. 

Neni 6.Antar të shoqatës mund të bëhen edhe të huajtë , që pranojn statutin dhe rregulloren e

shoqatës së SHHLP-së dhe paguajnë antarsinë, pa dallim përkatsie kombëtare dhe fetare. 

Neni 7.Shoqata Humanitare e Luginës së Preshevës (SHHLP) finansohet nga Antarsia . 

          a.  Ndihmat vullnetare.

          b.  Në raste të veçanta Kryesia e shoqeatës SHHLP-së , mer vendime për të marrur aksione   vullnetare për të.grumbulluar ndihma. 

Neni 8.Antarsia vjetore është 30 .-Fr  për çdo të punësuar, kurse Antarsia për studentët 10.-Fr. 

Neni 9.Organi më i lartë i SHHLP-së  është       K U V E N D I 

Neni 10.Kuvendi i SHHLP-së mbahet çdo dy vjet. 

Neni 11.Në rast nevoje të antrsisë , me 2/3 e votave të antarëve të kryesisë mund të thërras kuvend          të jashtëzakonshëm. 

Neni 12.Kuvendi aprovon statutin dhe rregulloren SHHLP-së 

Neni 13.Në kuvend paraqitet raporti i punës së kryesisë mbrenda dy vitesh. Në

kuvend,kryesia,Antarët e shoqatës bëjn debatë, shprehin ankesat,japin propozime,dhe miratojn punën e bërë mbrenda dy vitesh, si dhe bëhet plani për 2 vitet e ardhëshme.

Neni 14.Ky Statut u përpilua dhe u aprovua nga Antarët  e kuvendit më Datë 17.06.2006. Dhe hynë

              në fuqi prej datës së lëshuar.

                                            Plotsimet

Në statut ka edhe plotsime të propozuara nga kryesia, gjatë mbledhjeve të mbajtura në vitit  2011/2012.

 

Si:Finansimi i studentëve ku përparsi kanë fëmijët e dëshmorëv dhe të veteranëve të UÇPMB-së ( të luftës),

si dhe Studentët e shkëlqyeshëm në shkollë të mesme dhe nuk kan kushte për studime. 

Me rastin e vdekjes së veteranëve të luftës dhe prindërve të dëshmorëve , ju dërgohet nji ndihm finansiare prej 300-500 Fr.

Marja pjes në aksionet të ndërtimit të shtëpive për dëshmorët

 

SHHLP-ja aktivitetin e saj e ka shtrirë në të gjitha trojet shqiptare , ku përparësi kan familjet e dëshmorëve dhe veteranëve të luftës.

 

 Rregullorja e SHHLP-së dhe përbërja e kryesisë 

 

1.   Kryesia e shoqatës humanitare Lugina e Preshevës përbëhet prej 5-7 antarëve.

 

2.   Antarët në kuvend zgjedhin kryesinë prej 5-7 antarësh.

 

3.   Kryesia e SHHLP-së zgjedh kryetarin , Sekretarin, Arkatarin dhe antarët tjerë.

 

4.   Fondin e SHHLP-së e udhëheq Kryetari dhe kontrollohet nga 3 Antarë.

 

5.   Në qoftëse rritetet numri i antarëve të shoqatës , atëherë numri i antarve të kryesisë mund të zgjerohet.

 

6.Çdo anëtar i shoqatës humanitare të luginës së Preshevës , duhet të kontribojë dhe të veproj në përputhje me statutin dhe planprogramin e shoqatës.

 

7.SHHLP-ja  ka vulën e vetë, teksti është i shkruar në Gjuhën Shqipe dhe Gjermane.

 

8.Pamjen dhe formën e simbolit të shoqatës e cakton Kryesia dhe ja paraqet kuvendit.

 

9.Vulën e mban Sekretari dhe çdo dokument i lëshura duhet vulosur dhe nënshkruar nga Kryetari .

 

10.Pagesa e antarsisë bëhet vetëm nëpërmes të çeqeve dhe në asnji mënyr tjetër.

 

 11.Paratë e grumbulluara mund të tërhiqen nga Fondi (Kontoja) vetëm në prezencë të 3 antarëve të kryesisë të autorizu.

 

12.Shpërndarja e ndihmave dhe mjeteve materiale bëhet nga 1-3 antarë, që marin kontakt në vendlindje dhe bëjn shpërndarjen në teren, dhe sjellin,dëshmit e tyre fletllogari dhe argumente si (Fotografi,Fletpagesat e materialeve të marura etj) dhe i raportojn kryesis në qendër .

 

13.Kryesia e SHHLP-së dhuron mirënjohje për institucionet , Subjektet Politike, Shoqatave, si dhe për individët që kan dhan kontribut për humanitet në SHHLP-në

 

14.Qendra e Shoqatës është në Zvicër.


 

 
                                    MASAT

 

1.   Çdo Antar i shoqatës humanitare i luginës së Preshevës që nuk i përmbahet statutit të shoqatës dhe rregullorës,    

 

dhe vepron kundër interesit të saj ,përjashtohet nga Shoqata.

 

2.   Antari i përjashtuar ka të drejt me shkrim të ankohet te Kryetari i shoqatës.

 

3.   Kryesia shqyrton ankesën në mbledhjen e radhës apo thirrë një mbledhje urgjente.   deri sa ta shqyrtoj rastin. 

 

4.   Pala mer përgjigje të sakt me shkrim dhe në nji afat të caktuar me regullore për nji afati kohor prej nji muaji.

 

 

 Kryesia e SHHLP-së

 

Qendra Zvicër.

 

.......................

 

 

Statuti gjermanishtë

 

Statuten:                                                                              

                                       

Humanitärer Verein „Lugina e Presheves“

 

Art.1

Der humanitäre Verein „Lugina e Presheves“ im weiteren Verwendung HVLP, ist ein humanitärer, politisch und religiös unabhängiger Verein. HVLP ist gemäss Art. 60 des Schweizerischen Zivilgesetzbuchs von den Migrantinnen und Migranten des Presheva –Tals gegründet worden.

Art.2

Der Zweck des Vereins ist: die finanzielle und materielle Unterstützung in den von Albaner bewohnten Gemeinden: Presheve, Medvegje und Bujanovc. Unsere Unterstützung und Aktivitäten wurden schwerpunktmässig wie folgt zugeordnet:

 

a)     Familienangehörige der Opfer des Krieges

b)    Sozialbedürftige Menschen

c)     Integration der Landsleuten und Zusammenarbeit mit der Behörde, Institutionen und interessierte Bürgerinnen und Bürger der Schweiz

 

Art.3

Die Aktivitäten des Vereins stützen sich auf die Mitgliedschaftsbeiträgen und unter der gemeinnützigen freiwilligen Arbeit der Vereinsmitglieder.

 

Art.4

Mitglied des Vereins kann jede Albanerin, jeder Albaner werden, der die Statuten akzeptiert und den Jahresbeitrag bezahlt.

 

Art.5

Mitglied können auch Personen aus anderen nationalen, religiösen Kulturkreisen werden. Sie haben wie alle anderen ein Stimmrecht, können aber nicht in den Vorstand gewählt werden.

 

Art.6

Der Verein wird durch Jahresbeiträge, Spenden und anderen finanziellen Beiträgen welche durch die Vereinsaktivitäten (Feste, Konzerte) erzielt werden, finanziert.

 

Art.7

Der Jahresbeitrag für die Mitgliedschaft beträgt Fr. 30.00. Für Studenten, Lehrlinge und Sozialbedürftige jedoch Fr. 10.00.

 

Art.8

Das Vereinsmitglied hat das Recht zu wählen und im Vorstand gewählt zu werden (gemäss Art.5 Mitglieder anderer Nationalitäten sind aus diesem Recht ausgeschlossen).

 

 

 

Art.9

Diejenige die mit ihrer Arbeit, ihrem Einsatz beitragen, dass der Verein ihre Ziele erreicht, können zu Ehrenmitglieder ernannt werden. Die Ernennung erfolgt durch den Vorstand.

 

Art.10

Handeln gegen Interessengründung des Vereins führt zur begründeten Kündigung der Mitgliedschaft durch den Vorstand.  Sollte das Mitglied die Kündigung anfechten wollen, so muss er die Einsprache innert 30 Tagen nach Empfang der Kündigung der Vereinssammlung einreichen.

 

Art.11

Der Verein hat folgende Organe:

  • Vorstand  /  Präsident, Sekretär, Kassierer, 1 Vorstandsmitglied und 3 Aufsichtsmitglieder der Buchhaltung.
  • Vereinsversammlung 

 

Art.12

Oberstes Organ des Vereins ist die Vereinversammlung, welche die breite Mitgliedschaft ausmacht.

 

Art.13

Vereinsversammlung findet ein Mal in zwei Jahren statt. Auf Verlangen der 2/3 der Mitgliedschaft kann eine Ausnahmeversammlung einberufen werden.

 

Art.14

Die Vereinversammlung bestimmt über die Statuten und deren Änderungen, trifft Entscheide sowie wählt mit der offenen oder geschlossenen Wahl, den Vorstand. Die Vereinsversammlung überprüft den Geschäftsbericht, bringt Vorschläge und entscheidet über die Einsprachen und Begehren.

 

Art.15

Der Verein hat sein eigenes Logo und seinen Stempel in der albanischen und deutschen Sprache. Mit dem Stempel wird der Sekretär zugetraut. Die ganze schriftliche Korrespondenz muss vom Vorstandspräsident unterzeichnet werden. Für die Änderungen der Vereinssymbolen (Logo und Stempel) entscheidet  der Vorstand.

 

Art.16

Die Vorschläge zur Vereinsstatuten wurden in der Versammlung vom 17,Juni 2006 aufgenommen. Die Statuten sind gemäss dem oben erwähnten Datum in Kraft getreten. Der Vereinsversammlung behält das Recht die Statuten und die Verordnungen, wenn nötig zu ändern.

 

Art. 17

Die Mitgliedschaft wird durch die vom Verein gestellten Einzahlungsscheine bezahlt. Die Mitgliedschaftsbeiträge und andere finanziellen Mittel können ausschliesslich in Anwesendheit der drei Bevollmächtigen des Vorstandes abgehoben werden.

 

 

 

 

Art.18

Handhabung der Übereichung von Finanziellen- und Hilfsgüter vor Ort. Drei Mitglieder des Vereinsvorstandes nehmen Kontakt mit dem Verein in Presheva auf und verteilen gemeinsam die Güter an Ort und Stelle. Eine Dokumentation der Übereichung der Hilfsgüter wird/muss dem Vorstand in der Schweiz ausgehändigt werden.

 

Art.19

Der Verein hat den Hauptsitz in Appenzell des Kantons Appenzell

Adresse lautet wie folgt:

 

Gontenstrasse.16

9050 Appenzell
                                             ...................................
                                                
 

Versammlungssitzung vom 17.06.2006

 

 

                                                                                       Restaurant:   „Presheva“  In   Rebstein (SG)

 

 

Gründung von:

 

Humanitäre Verein Lugina e Presheves HVLP,  für die Schweiz

 

 

Initianten: Shaip Bajrami, Fazli Musliu, Ferat Rashiti und Shefket Asani.

 

 

Traktanden:

  1. Begrüssung und Erklärung des Vereins
  2. Lesen der Statuten
  3. Vorstandswahl 
  4.  

 

Begrüssung und Erklärung des Vereins:

Herr Bajrami begrüsst alle Vereinsmitglieder und bedankt für Ihre Unterstützung.

Im Weiteren Erklärt er den Zweck des Vereins. Schwerpunkt ist die Unterstützung von verschiedenen Menschengruppen wie Familien und Personen Opfer des Krieges, Sozialbedürftige sowie auch Integration der Landsleuten und Zusammenarbeit mit der Behörde, Institutionen und interessierten Bürgerinnen und Bürger der Schweiz. Dieser Verein ist gemäss Art. 60 des Schweizerischen Zivilgesetzbuchs von Migrantinnen und Migranten gegründet worden.

 

 

Lesen der Statuten:

Der Statut wurde von Murat Avdiu gelesen. 

Das Plenum wurde eröffnet:

  • Es wurde über zahl der Mitgliedern gefragt worden?
  • Herr Bajrami: Wir haben vor 2 Monaten mit den Vorbereitungen angefangen. Weil die Interesse von Landsleuten  sehr gross ist beschlossen wir etwas in diese Richtung (Vereinsbegründung)  zu organisieren.

 

Alle Anwesenden begrüssten diese Schritte einstimmig und befürworteten die Gründung mit sofortiger Aktivität des Vereines. 

                                     
                                        Vorstandswahl:

Erstens wurden die Vereinsmitgliedern vorgeschlagen die auch ihren Willen zeigten im Vorstand gewählt zu werden um gemeinnützige Arbeit auf Kosten ihrer Freizeit   zu leisten, anschliessend konnte jeder der Anwesenden seine Stimme abgeben. geheim ohne Name abgeben.  So wurde die Versammlungsführung gewählt worden.

Diese Aufgaben wurden innerhalb des Versammlungsführung in anonymem Wahlverfahren einstimmig verteilt:

 

Präsident:  Herr Bajrami Shaip, 9050 Appenzell

 

__________________________

Sekretär: Ferat Rashiti ,9454 Rebstein

 

__________________________

Kassierer:   Musliu Fazli, 9200 Gossau

 

__________________________

 

Nächste Sitzung wird schrif


           Protokollführer


17.06.2006 Rebstein                                                             Xhevdet Mustafa