INFORMATA RRETH SIGURIMEVE SHËNDETËSORE

SIGURMI BAZË- Obligatorische Grungversicherung
Sigurimi bazë është obligativ për të gjithë banorët e Zvicrës pavarsisht llojit te lejeqendrimit  (Aufethaltsbewilligung-it).

Dorëheqja (Kündigung)
Dorëheqja duhet të arrij te Sigurimi më së voni më 30.11.2009.
Vërejtje:  
nga që shumë sigurime shëndetësore (Krankenkasse) nuk e marrin postën drejtëperdrjetë por nga fahu postal (Postfach) do të ishte mirë që dorëheqja (Kündigung) të lëshohet në postë më së voni deri me 24.11.2009.

 

SIGURIMET SHTESË- ZUSATZVERSICHERUNGEN

Sigurimet shtesë nuk janë obligative por pa to nuk jeni te siguruar mirë, aq më tepër jashtë shtetit,  ose ne rast të ndihmës për shpëtim nga rreziku dhe transportit ambulantiv (Krankenwage).
Dorëheqja e sigurimeve shtesë varësisht nga sigurimi shendetsor, duhet të jepet 25 deri 30 ditë nga dita kur keni marr lajmin se ka shtrenjëtime! Te shumica e sigurimeve shëndetsore ky afat është deri 30.11.2009 por ka sigurime ku dorëheqja mund te jipet deri ne fund te dhjetorit pra deri 31.12.2009 !
    Për informata dhe shërbime profesionale mund të 
    drejtoheni të Këshillimorja e Bashkësisë Shqiptare 
       "AGS-Beratungsstelle" sepse Këshillimorja 
    është në shërbim te diapsorës shqiptare në Zvicër! 

                         AGS-Beratungsstelle Arbon 
Tel: 071-526 31 83, Mobil: 076-388 09 57 info@bshz.ch

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------